Skolpsykologuppdrag

Hälsa och lärande förutsätter varandra och jag har som psykolog kompetens inom beteende, mental hälsa, grupp och organisation samt lärande och hjärnans fungerande. När denna kunskap används med fokus på att stödja elevernas utveckling mot skolans mål får skolan bättre förutsättningar att skapa miljöer som främjar elevernas hälsa och lärande. I skolans värld får jag som psykolog en unik möjlighet att möta alla barn och att kunna stötta skolpersonal i det viktiga arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och andra hinder i lärandet.

Jag har flera års erfarenhet av att jobba som skolpsykologkonsult på olika skolor och erbjuder bla kartläggning, observation och bedömning på individ- och gruppnivå, konsultation och handledning till personal, föreläsningar och workshops och andra utbildningsinsatser samt psykologisk kompetens i det pedagogiska arbetet och i utvecklingen av elevhälsan.

Jag utgår från inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys för att förstå vad som orsakar utmanande beteenden och att hitta lösningar för detta. De flesta evidensbaserade metoder som används inom skola (PBS, PAX, IBIS ) bygger på forskning och metodutveckling inom tillämpad beteendeanalys. Jag har gått specialistkurs i PBS (positivt beteendestöd) och har mångårig erfarenhet av att jobba med handledning utifrån tillämpad beteendeanalys riktad till personal som arbetar med barn med utmanande beteenden och neuropsykiatri.

Hör av er och berätta om era behov och fråga gärna efter referenser på tidigare utförda skolpsykologuppdrag.