KBT

KBT är den behandlingsform som idag har starkast evidens för en rad olika typer av psykisk ohälsa. Det är en aktiv och effektiv terapimetod med hög grad av struktur. Längden på behandlingen är därför relativt kort i jämförelse med annan psykologisk behandling. Längden varierar och kan ske vid några enstaka tillfällen eller i undantagsfall pågå under flera års tid. En KBT-behandling börjar alltid med en kartläggning av hur samspelet mellan tankar, känslor och beteenden ser ut. Med stöd av mig får du sedan hjälp att förändra ohjälpsamma beteende- och tankemönster som du har fastnat i. Vi arbetar aktivt tillsammans med att gemensamt hitta lösningar på dina problem, sätta upp mål för hur dessa ska genomföras och att kontinuerligt utvärdera att vi är på rätt spår. Målet är att minska lidande och att kunna leva ett rikare liv som inte styrs av rädslor eller kortsiktighet. Även om fokus är på här-och-nu, kan det vara viktigt att ibland undersöka varför du lärt dig att tänka och bete dig på ett visst sätt eftersom bakgrund och erfarenheter formar oss på gott och ont. Jag hjälper dig att få ökad insikt i när de ohjälpsamma mönstren aktiveras och att samtidigt visa dig själv medkänsla när du kämpar med att förändra något. Att få hjälp att se sina problem i ett större sammanhang ökar inte bara förståelse och medvetenhet utan förhoppningsvis även självmedkänsla och acceptans för sådant vi ändå inte kan kontrollera.

Nybesök (55 min): 1500 kr
Återbesök (45 min): 1400 kr

Fr om den 1/1-23 höjs priserna med 100 kr

KBT med barn och tonåringar

Att behandla barn är ofta ett tacksamt arbete eftersom barn är förändringsbenägna, och deras problem ännu inte hunnit växa sig så stora. Samtidigt är det sällan barnet självt som söker hjälp hos en psykolog och man kan behöva inleda kontakten med ett ordentligt motivationsarbete. Att arbeta med barn innebär även att ta hänsyn till utvecklingspsykologiska aspekter, ålder och mognad. Man måste som terapeut vara bra på att ta in flera perspektiv och att kunna motivera inte bara barnet utan även omgivningen till förändring. Behandling för barn liknar på många sätt den som ges till vuxna klienter men eftersom barn i högre grad än vuxna är beroende av och fast i sitt sammanhang arbetar man ofta med förändring av beteendemönster såväl hos barnet som dess omgivning. Detta innebär att behandlingen kan ske både som individualterapi eller familjeterapi, där barnet kommer tillsammans med sina föräldrar eller där föräldrarna kommer själva. En del av behandlingen kan också ske i form av rådgivning och konsultation till personer som i sitt arbete möter barnet, exvis skolpersonal.

Att skapa förståelse för ett av omgivningen svårtolkat beteendemönster (exvis: varför ljuger, slåss, självskadar mitt barn?) och att arbeta med såväl barnet som dess omgivning med strategier att hantera situationen på ett mer hjälpsamt sätt är en stor glädje i mitt arbete.

En behandling inleds alltid med en bedömning där man tillsammans gör en noggrann kartläggning för att ringa in barnets eller familjens problem och målsättningar. Man tittar då på problemet ur flera perspektiv för att försöka förstå i vilka situationer som problembeteendet uppträder, hur det yttrar sig och vilka konsekvenser det får för barnet själv, liksom för personer i barnets omgivning. Utifrån detta gemensamma detektivarbete planeras sedan behandlingsinsatserna och att hitta nya sätt att hantera och förhålla sig till egna problem så att de försvinner eller inte längre utgör ett hinder i livet. Längden på behandlingen varierar. Den kan ske vid något enstaka tillfället eller pågå under ett års tid.

När det gäller behandling av tonåringar görs bedömning i varje enskilt fall hur mycket föräldrarna behöver involveras i behandlingen. Tonåringar har i större utsträckning än yngre barn möjlighet att tillgodogöra sig individuell behandling, så ofta sker kontakten direkt med tonåringen.

Exempel på tillstånd som jag behandlar är depression, olika ångesttillstånd, stress, sömn- och relationssvårigheter, utagerande beteenden, trauma, tvång.

Jag har dessvärre inte möjlighet att ta emot allvarligare tillstånd såsom svår ätstörning, suicidalitet, psykos, mani eller allvarligt självskadebeteende eftersom dessa problem ofta kräver samarbete med läkare och mer omfattande insatser än jag kan erbjuda som privatpraktiserande psykolog.